Yakın Tarihimizi Sahih Biliyor Muyuz?

SahihTarih.com

English

Ziyaretci Defteri

  Masdar: Lozan Zafer mi, Hezimet mi?
Müellif: Kadir Mısıroğlu

- cild: 1, sahife: 272-273

<< İngiliz heyetinin başkanı Lord Gurzon, Lozan'da İsmet Paşa'nın müşaviri sıfatına haiz bulunan (İstanbul Hahambaşısı) Hayim Naum efendiyi çağırarak daha onceki taahhütlere uygun olarak hilafet ilga edilmediği takdirde sulhun gerçekleşemeyecegini söylemiştir. Esasen bu mesele ile öteden beri meşgul bulunan Hayim Naum Efendi, İsmet Paşa ile Lord Gurzon arasında bu mesele etrafındaki haberleri getirip götürmek suretiyle ciddi bir gayret sarfetmişti.
.....

Heyetin başkanı İsmet İnönü, tek başına 'hilafeti kaldırma' sözü verecek mevkide değildi. Hatta o günlerde TBMM'de hilafet lehine bir hava doğmuştu. Bizzat Mustafa Kemal Paşa hilafeti methediyordu. Mesela, Lord Gurzon'un tam Lozan'i terk ettiği gün, meşhur Balıkesir Hutbesini irad etmişti. Binaenaleyh, Hayim Naum'a müspet bir cevap veremedi.

İsmet'le işi bitiremeyen Hahambaşı hemen atlayıp Türkiye'ye dönüyor. O esnada İzmir İktisad Kongresinde bulunan Mustafa Kemal Paşa ile görüşüyor. >>


* * *

Masdar: Harp Hatıralarım
Müellif: Ali İhsan Sabis

- cild: 5, sahife: 358

<< Hatta, iddiaya gore Hayim Naum'a bir de yazılı 'taahhüt' veriliyor. Ve akabinde 'yorgun olduğu' ileri sürülerek ordu terhis ediliyor. >>


* * *

Masdar: Hatıraları ve Söylemedikleri ile Rauf Orbay
Müellif: Feridun Kandemir

- sahife: 96-97

<< İsmet Paşa, anlaşıldığına göre, Lozan'da İngilizlerle bir nev'i gizli arabuluculuk rolü oynayan İstanbul'un Hahambaşısı Hayim Naum Efendinin telkinleriyle, hilafetin artık ne şekilde olursa olsun Türkiye'de devamına müsaade edilmeyip derhal atılması lüzumu fikrini tamamiyle benimsemiş bulunuyordu. Peki, ya dört-beş ay önceki hilafete bağlılık hatta hilafetin kuvvetlendirilmesi düşünce ve kanaati ve bu yoldaki kat'i ifadeler ve İslam alemine bunun duyurulması hususundaki telaş ve heyecan ne olmuştu? >>


* * *

Masdar: Cumhuriyet'e Giden Yol
Müellif: Abdurrahman Dilipak, 1991

- sahife: 330-335

Lozan'da Ne Oldu?

Her şey Lozan görüşmeleri sırasında oldu. Bir çok kaynaklarda "gizli bir andlaşma ile İsmet Paşa'nın İngilizlere Hilafeti kaldırma sözü verdiği" belirtiliyor. Yakın Tarih Ansiklopedisinde de bu tez bir çok belge ile teyid edilmektedir.

Haim Nahum Efendi'nin bu yeni oluşumlarda büyük rolü olduğu görülüyor.. Daha sonra Mısır'a giderek Nasır'ın danışmanları arasında yer alacak olan Nahum efendi, projesini Amerika'da hazırlamış, Amerikan ve Fransız entelijansı ile birlikte sonuçlandırmıştır.. Nahum efendi İsmet Paşa'nın Lozan'da yanından ayrılmamış ve Mustafa Kemal Paşa ile de İzmir İktisat Kongresi esnasında gorüşerek bu konuda görüş alışverişinde bulunmuştur.

İzmir İktisat Kongresi yeni Turkiye Cumhuriyeti icin bir dönüm noktasıdır. Ali İhsan Sabis bu görüşmeden sonra askerlerin yorgun oldugu gerekcesi ile terhis edildiğini yazar. Lord Gurzon görüşmelerin sonunda Hilafetin kaldırılması ile sulhün mümkün olabileceği mesajını verecektir.

Karabekir'in hatıralarında belirttigine gore Nahum Batılı ülkelere "Türklerin İslami bünyesini değiştirerek onların Protestanlığı kabul etmelerinin kolaylaştırılacağını" anlatmıştır. Gerçekten de Lozan sonrası gelişmeler cok ilginçtir. Batılılara ve azınlıklara bir cok imtiyazlar verilirken, okullardaki İslam tarihi, Osmanlı tarihi kaldırılarak Yunan Medeniyeti tarihi konmuş, Maarif Vekaleti Batı klasiklerini tercüme ettirerek, ardından ders kitaplarını Yunan ve Batı düşüncesi doğrultusunda yenileyerek bu emele hizmet edilmiştir.

Yakın Tarih Ansiklopedisi'nin 3. cildinde yer alan(sahife:62) bir belgeye gore, Haim Nahum Gurzon'a "Siz Turkiye'nin mulki tamamiyetini kabul edin, onlara ben İslamiyet'i ve İslam temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum." demiştir.

İnönü Lozan kahramanıdır ve Halife sınır dışına gönderilmiştir. Tek Parti iktidarının İstiklal Mahkemeleri ve Takrir-i Sükun gibi iki önemli silahı vardır artık. Ve Turkiye Cumhuriyeti yeniden biçimlendirilmektedir. Bu kez Kurtuluş Savaşı ruhuna karşı yeni bir utopya, devlet zihniyetine hakimdir.

Olaylar bundan sonra arkası arkasına gelişir. 3 Mart 1340 (1924) Tevhid-i Tedrisat.. Dini çevrelerde bir kıpırdanış. 20 Nisan: Turkiye devletinin dini din-i İslamdır.. Sistem Cumhuriyet, Din İslam, zahiren önemli bir değişiklik gözlenmiyor.

1 Şubat 1925 Şeyh Said isyanı. İngilizler bir yandan Şeyh Said'i destekler görünüp öte yandan Ankara'yı Şeyh Said'e karşı kışkırtır. Devlet-şeriat hesaplaşması örgütlenmektedir... 29 Haziran 1925'de Diyarbakır'da 47 idam. 4 Mart 1925 Takrir-i Sükun kanunu... Ve ardından devrimler başladı. Şapka kanunu, Türbe ve Zaviyelerin kapatılması.

2.5.1928'de, 1924 Anayasasının 2. maddesi değiştirilerek "Türkiye devletinin dini din-i İslamdır" ibaresi çıkarıldı ve yerine de herhangi bir hüküm konmadı. Din yoktu artık. Allah adına yapılan yeminlerdeki "Vallahi" yerine "Namusum üzerine söz veririm" ibaresi kondu.

Aynı zamanda Anayasa'nın 26. maddesi de degiştirilerek TBMM'nin görevleri arasındaki seriat hükümlerinin yerine getirilmesine ilişkin hüküm de yok edildi.
......."Batı'ya kalkan tren" hızını almıştı.

"Hilafet'in kaldırılmasına dıştan ve içten akisler" derleyen Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı'nın Nisan sayısında bu konuya oldukca geniş yer ayırıyor. İkbal gibi İslam şairleri o zaman Mustafa Kemal'i "Mücahid-i İslam" olarak selamlıyordu. Sonra "Eyvah"ı yazacaktı ama olan olacaktı bu arada.

Kabaklı'nın bu derlemesini özet olarak buraya aktarıyorum:

<< Türklerin hilafeti ansızın ve beklenmeyen bir tarzda kaldırmaları başta İngilizler olmak üzere bütün Batı'dan alkış toplamıştır. Bu bakımdan Mustafa Kemal Paşa'ya yöneltilen pek çok övgüler arasında General Sheiril Mustafa Kemal Paşa'yı ünlü Protestan reformcu Martin Luther'e benzetmektedir. >>


İngiliz yazarı Ph. Gravet "Saltanat ve Hilafet'in kaldırılmasını Türkiye'yi bir Avrupa devleti haline getirmek isteyen devrimci değişikliklerin ilki" olarak yorumluyor.

Hind müslümanları ve Avrupa müslümanları Hilafetin kaldırılması karşısında hayal kırıklıklarını ifade ederlerken "Briton and Turk, London 1941"de şu görüşler yer almaktaydı: "Türk Cumhuriyetcileri, müslüman uyrukları olan herhangi bir gayrimuslim devlet icin (İngiltere gibi) her zaman güçlükler çıkartacak bir kurumu (Hilafeti) ortadan kaldırmakla Britanya İmparatorluğu'na olağanüstü bir iyilik yapmıştır."

* * *

Çeşitli masdarlarda verilen bilgilerden, meselenin sadece " Hilafeti kaldırmak " meselesi olmadığı, bunun ötesinde, Mustafa Kemal ve avanesinin Türkiye'yi resmen hristiyan yapmayı bir süre düşündükleri görülüyor. Hayim Naum'un da bu maksadla Mustafa Kemal'le birkaç kez görüştüğü anlaşılıyor.

* * * * *

British Foreign Minister (1924, March 3rd):

"We must put an end to anything which brings about any İslamic unity between the sons of Muslims. As we have succeeded in finishing off the Khilafah so we must ensure that there will never arise unity for the Muslims whether it be intellectual or cultural unity."

- The İslamic State, Taqiuddin An-Nabbahani, Al-Khilafah Publications
 

 

 


İngiliz Kuklası Yahudi Diktatör Mustafa Kemal..

 

Son Eklenenler:

  Yunan'ın Yapamadığını Yahudi Diktatör Mustafa Kemal ve TC'yi Tesis Eden Çetesi Yaptı (Şapka İçin Asılanlar)
  Mehtap Seyri Gibi İdamlık Seyri
  Diktatör Mustafa Kemal Suçsuz İnsanları Astırdı
  Kazım Karabekir Paşa İdam Edilmekten Nasıl Kurtuldu
  Yahudi Mustafa Kemal ve Çetesi Muhalefeti Nasıl Bertaraf Etdi?
  Lozan'da Alınanları Kim, Nasıl Verdi? İsmet Paşa'nın Büyük İhaneti
  Asıl Hain Diktatör Mustafa Kemal'in Kendisi idi
  Mustafa Kemal'in Kim Olduğuna Dair Küçük Bir Hakikat
  İşte İhanetin Resmî Vesîkası: Yahudi Mustafa Kemal'in Gayesi Osmanlı Hilafet Devleti'ni Yıkmak İdi
  Lozan Zafer Değil Hezimetdir


İktibaslar:

  Asıl hain Diktatör Mustafa Kemal'in kendisiydi
  İşte İhanetin Resmî Vesîkası: Yahudi Mustafa Kemal'in Gayesi Osmanlı Hilafet Devleti'ni Yıkmak İdi
  Sultan Vahdeddin'den Mustafa Kemal'e destek yok sövgü var


Diğer Site Muhtevası:

 


İngilizce Tavsiye Linkler:

  www.atajew.com
 secretjews.wordpress.com
 antikemalist.blogspot.com
  www.ummah.com/sultan
  www.jewwatch.com
  www.donmeh-west.com
  www.sultan.org
  www.judicial-inc.biz


Türkce Tavsiye Linkler:

  Takiyyeciler Sitesi
  Genelkurmay.wordpress.com
  www.hakikatler.com
  www.islamdevleti.org
  www.Hilafet.com
  Türkiye Yakın Tarihi: Dönmeler (Sabataycılar), Mustafa Kemal, Devrimler
  Kemalizmin Karın Ağrısı
  Akademi e-Dergisi
  www.islah.de
  Mim-web.blogspot.com
  www.seriat.net


Hiçbir hakkı saklı değildir, istediğiniz gibi iktibas yapabilirsiniz. Kaynak belirtir iseniz memnun oluruz.